هــیَِّْٰٖٕٔی‍ِِّْٰٖٕٔیَِّْٰٖٕٔیِِّْٰٖٕٔیَِّْٰٖٕٔیِِّْٰٖٕٔیَِّْٰٖٕٔیِِّْٰٖٕٔیَِّْٰٖٕٔیِِّْٰٖٕٔیَِّْٰٖٕٔــس ، تازه عاشق شدم
.
.
 خرابش نکن...

#Dorka