تــنهایــی یعنی ؛ ذهنم پــر از تو ، خــالی از دیگران است ...

اما کنارم خــالی از تو ، پــر از دیگران است.......