بـــرروی بــــــــوم زنـــدگـــــی        
        هرچه که می خواهی بکــش 
زیبا و زشتش پای توســـــــت       
       تــــصویر اگــر زیبــــــــــا نــــبود
نقـــــــاش خـوبی نیــــــستی       
       از نـــو دوباره رســــــــــــم کن
تــــــصویـــر را بــــــاور نــــــکن       
      خالـــق تــو را شــــــاد آفــــرید
آزاد آزاد آفـــــــــــــــــــــــــریــد      
      پـــــرواز کـــــــــــــــــــن تا آرزو
زنجــــــیر را باور نـــــــــــــــکن