گفتی می آیی...
و یاد اخبار هواشناسی افتادم
که لذت باران های بی هنگام را می برد!
گفتی می آیی
و یاد تمام روزهایی افتادم
که بیهوده
چتر برداشته بودم!