نمیدونم بعضیا تو دلشون چند دست مبل دارن ......
که هر روز یه نفر به دلشون میشینه ؟!!