حوا....؟

تو!!!! ...

مگر سیب را پوست کندی خوردی؟

که دنیا اینگونه پوست ما را میکند!!