با این گرونی گوشت تا چند وقت دیگه....
جلو پای عروس و دوماد مجبورن تن ماهی باز کنن!!!!