هیچ کس بعد از رفتن هیچ کس نمرده...
اما خیلی ها بعد از رفتن خیلی ها دیگه زندگی نکردن!!!