اوه اوه ...
     بابا داره میاد...
                    چی کار کنیــــــــم ؟!
                                      - کادوی من کو ؟!
                                                 - کادوی من کو ؟!
                                                                قایمشون کن !!!
  بابا زنگ میزنه میاد تـــــــو ...
                                 - بابا چرا دماغتو گرفتی ؟؟؟
                                              بابا: بازم بـــــــــــوی جورابــــــــــ♥ـــــــــ
       من :lll
                بابا :))))))))))))