این روزا چقد هوا خوبه
یا
هوای دور من خوبه ؟ 

Mer30