به هر آسمان زلالی شک دارد گنجشکی که با سر به پنجره خُرده است ...