به نام خدا

یکی بود ...،... یکی نبود
بجز خودم .... دیگه .... کسی نبود
یکی بود ....... دیگه نبود