بنا به درخواست عده ای از دوستان چت روم درکا راه اندازی شد.
افراد آنلاین در وب میتوانند با هم گفت و گو نمایند.