این یک سرگرمی دونفره است به صورتی که ماشین حساب را به طرف مقابل داده و طبق فرمول زیر پیش میروید و جواب انتهایی را از او میخواهید و پلاک خانه و سنش را به او میگویید و او فقط میپرسد .... چطور؟؟؟
www.Dorka.mihanblog.com
از راست به چپ  

پلاک خانه (دو رقم) × 2 + 5 × 50 + سن + 365 - 615 = یک عدد چهار رقمی که دورقم اول پلاک خانه و دورقم آخر سن میباشد
www.Dorka.mihanblog.com
مثلا اگر پلاک خانه 45 باشد و سن طرف مقابل 16 باشد
حاصل به دست آمده میشود 4516
www.Dorka.mihanblog.com
دوستان نظر نشه فراموش . تچکر