فرانسه 1890
همکاری و وابستگی متقابل
چارلز تریپ مردی که پا ندارد. وریچارد بوون مردی که دست ندارد