نباشد روزیکه دنیا اشکهای بانوان سرزمینمان را ببیند، شما همیشه قهرمانید!
پیروزی شیرین بانوان کاتای کشور بدلیل سختگیری پوششی وزارت 
ورزش در پایان بازی منجر به اعلـام تخلف و حذف از مسابقات گردید!
پاسخ این اشکها باشد با آنانکه کوتاه میاندیشند و تصمیم میگیرند...
لطفا در اشتراک گذاری و حمایت بانوان سختکوش سرزمینمان دریغ نکنید