اس ام اس نصفه شب اوباما به روحانی :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هر وقت آقا خوابید میس بنداز،میزنگم گلم