عزیزكم،
این همه لالایی خواندم برایت..
تا لحظه ای كنار من آرام گیری،
صدای گرم چه كسی در ذهنت آشوب به پا كرده؟
كه دمی كنار من آرام نداری.....!