"بوسه‌" بهترین سرقتِ دنیاست ،

چون هم دزیدیش حال میده ؛ 

هم پس دادنش ..