بهار رفت
 . تابستونم داره میره
 . پاییز داره میاد
 ولی اونم یه روز میره
 . همچنین زمستون . اونم رفتنیه

بیاید باهم باشیم . رفتنو همه بلدن
حتی تابستون