نگران نباش اگر
لب‌های تو را سانسور می‌کنند
شعرهای مرا نقطه‌چین...!
از این به بعد،
در چاپ‌خانه‌های زیرزمینی
تو را خواهم بوسید!

رضا کاظمی

(نقاشی "بوسه‌ی عاشقانه" بوسیله‌ی جوهر بر رُوی کاغذ باطله، گالری هنر مدرن سیدنی 2010، اثر نقاشِ نوگرای استرالیایی، لویی جاوِر)