مـمکـن اسـت کـه مـن منکـر چـیزی باشــم ولـی لـزومـی نمــی بینـم کـه آن را بـه لجـن بکشـم ، یـا حـق اعتقـاد بـه آن را از دیگـران سلـب کنــم !

★ آلبــــــــــــــــــر کامــــــــــو