چو فرهادی که بشکست 
تمام سنگ های خاره ی کوه را 
بیا بشکن تو بغضم را 
که من یک کوه فریادم