تفاوت بعضیا با عکساشون
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مثل تفاوت عکس پاکت بستنی عروسکی میهنه با خود بستنیش !