بـه دخـتـره گـفـته جـووووون بــخـورمـت ....

گـفت گُــه نـخـور