اگه کسیُ دوس دارین،

رهاش نکنین،

بگیرین بندازینش روی تخت

انقدر با متکا بزنینش

تا اعتراف کنه عاشقتونه ...